Vid biblioteksnämndens sammanträde 20 april antogs nya mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek. Det är ett rejält dokument som det tagit hela hösten och vintern att arbeta fram. Målen och strategierna speglar verkligen mångfalden i den verksamhet som ett stort universitetsbibliotek  bedriver. Dokumentet bygger på de fyra biblioteksben som diskuterats i tidigare blogginlägg: samlingar, interaktion, publicering och platsskapande.  Målen går ut på att säkra tillgången till informationsresurser, arbeta integrerat i universitetet,  tillgängliggöra Uppsala universitets vetenskapliga produktion samt skapa stimulerande platser för forskning, studier och bildning.

Några av strategierna är att:

– prioritera förvärv av digitala resurser och utvecklande av digitala arbetssätt

– säkra den långsiktiga tillgången till unikt och värdefullt fysiskt material

– bedriva omfattande digitalisering av unikt och svåråtkomligt material

– öppna forskningsmöjligheter genom att göra samtliga kataloger digitalt sökbara

– i samspel med fakulteterna utveckla och genomföra kurser och utbildningsinsatser fysiskt och via e-lärande vad gäller digitala färdigheter och medie- och informationskompetens

– erbjuda effektiva studiemiljöer i bibliotekslokaler som är trygga, flexibla, tekniskt välutrustade, sociala och funktionella

– delta i nationella infrastrukturella samarbeten och bidra till rationaliseringar

– kommunicera hur biblioteket kommer till nytta inom universitetet och i samhället

 

Men det stannar inte där. Sammanlagt innehåller dokumentet fyrtio strategier uttryckta som ”streck-satser”.

Arbetet är ingalunda slut nu när nya mål och strategier är beslutade. Nu börjar det verkliga jobbet. De vackra men ibland abstrakta formuleringarna skall ges mening genom verksamhets- och handlingsplaner. Prioriteringar och tidsplaner måste konkretiseras. Vilka nya digitala arbetssätt skall utvecklas? Vad är en effektiv studiemiljö?  Och när skall alla UUB:s kataloger göras sökbara? Just detta med de sökbara katalogerna är ett bra exempel på nyttan men också utmaningen med måldokument. Det är ganska självklart att bibliotekskataloger skall vara digitala, men fyra århundraden av intensivt samlande och kataloglager på kataloglager  gör att fortfarande är bara en mindre del av Uppsala universitets fysiska  samlingar smidigt sökbara på nätet.  Papperskatalogerna är fortfarande huvudvägen in i de samlingar som är mer än 50 år gamla, även om den väldiga Katalog -1962 finns ”blädderbar” på nätet. http://ub.uu.se/soktips-och-sokteknik/bibliotekskataloger-a-till-o/katalog-1962/  Vi har många år av svårprioriterat och kostsamt arbete framför oss.

Men biblioteket har visioner.  I mål- och strategidokumentet finns tre pregnanta stycken som försöker beskriva  de stora ambitionerna ( ambitioner som på sätt och vis biblioteket alltid haft). UUB skall finnas i universitetets centrum och vara landets bredaste forskningsbibliotek: ”öppet, utåtriktat och väl integrerat i universitetet.”  Det skall vara ett föredöme vad gäller studie- och forskningsmiljöer och en stark inrättning för ”kunskapsinhämtning, kunskapsspridning, kunskapsutveckling, kunskapsrespekt och kunskapsbevarande. ”  Normalt är ordupprepningar inte eftersträvansvärda och stilpoliser har ett gott öga till sådana. I tider av påhittade fakta, fejkade nyheter,  ryktesspridning och misstro mot vetenskapen tål emellertid ordet ”kunskap” att upprepas hur ofta som helst.

 

Länk till Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/