Månad: juli 2014

Almqvist, La Tournerose och Rosman

Den som en sommarsöndag besöker Solna kyrka, mitt inne i storstan, hittar en grön och bortskymd rest av ett äldre Stockholm. Välhållet och vackert, men med en känsla av här har historien vänt sig på andra sidan och somnat om. Men hon drömmer. Vid kyrkdörren grinar en bevingad dödskalle under prästen Petri Ahlbergs (1668-1728) gravskrift. I sten står det skrivet om den trogne herden för församlingen: ”Sig PETRI AHLBERGS trötta ben | här hwila under denna Sten. | I Sollena och Ulricksdahl | Han med sitt muntra liud ock tal | har trogit betat Christi Fåhr. | I Runda twå och tiugu åhr. | Ty (=därför) har hans siäl en ewig ro | Ock får hos öfwer herden bo.” Det är ett lyckligare eftermäle än Georg Rosmans – studenten som jag dröjde hos i min föregående text.

Ahlbergs epitafium. Solna kyrka.

Ahlbergs epitafium. Solna kyrka.

Jag ser naturligtvis inga spår efter Rosman i Solna. Inte heller förväntade jag mig det. En fattig student lämnar inte mycket efter sig. Här och där står 1600-talsgravstenar lutade mot gamla murar, flera av dem med tyska inskrifter. Uppenbarligen är det spår av rika handelsmän.

Solna lockar också av andra skäl. Trakten var en inbjudande idyll på 1700-talet, stadsnära men lantligt. Bellman låter som bekant ”Brunnsvikens små najader” lyfta sina gyllene horn ur sjön och vattenkaskader frusta  över ”Solna torn”. Carl Jonas Love Almqvist använder Frösunda herrgård, Solna kyrka och den närbelägna Hagaparken i Drottningens Juvelsmycke. Almqvists bok är förresten den svenska litteraturens märkvärdigaste roman. Den enda konkurrenten är Lagerlöfs Gösta Berlings saga, vilken ju även den utspelar sig i förlorad värld mitt emellan realism och fantastik.

Drottningens Juvelsmycke börjar med att major Clas Henrik  berättar om hur han rider mellan herrgårdarna vid Ulvsundasjön, och brevet antyder hans inblandning i den stora komplotten. Mordet på Gustaf III planeras på Ulriksdal och Huvudsta. Vid just Frösunda får han i skymningen se en flicka han misstar för sin Adolfine springa över landsvägen och in i Hagaparken, iförd en grön slöja. Intrigmakaren Almqvist har på en dryg sida satt scenen både för ett regentmord och ett svartsjukedrama.

När Tintomara – La Tournerose – avrättas i bokens slut sker detta åter ute i Hagatrakterna. Som en Kristus på korset binds hon vid ett träd, vänd mot kyrkan: ”Utsigten ifrån trädet genom skogen åt detta håll var målande skön. Eftermiddags-solen hade ifrån zenit nedsjunkit på vestra sidan så, att vid denna timme spetsen på Solna kyrktorn just inträffade med Solklotet, och af en lefvande inbildning togs detta för en guldboll eller gyldne kula till prydnad på sjelfva tornets udd.”

Tornet. Solna kyrka.

Tornet. Solna kyrka.

Fortfarande pryds Solna kyrka av sin gyllene kula, vilken hos Almqvist får en märkligt svävande betydelse som både guds- och dödssymbol. Men den stora symbolen hos Almqvist – även den romantiskt osäker – är förstås törnrosen. När Kirchner 150 år tidigare skrev om sin döde vän Rosman var rossymboliken viktig, och rosen och blomman är naturligtvis urgamla religiösa sinnebilder. Som ingen annan har Almqvist fördjupat rossymboliken. Den finns också i Tintomaras tillnamn – La Tournerose.

I Solna vilar inte bara Rosman. Här ligger också Almqvist, och vid hans grav söder om kyrkan växer prunkande rosor. Han skulle säkert tycka om den meningsladdade, symboliska miljö som Solna kyrka utgör, men det var ju inte här han begravdes när han 1866 avled, ännu drömmande om allkonstverket Törnrosens bok.

Jag beskrev Rosmans livsväg som en väg från periferi mot centrum. Han rörde sig norrut mot Stockholm, brännpunkt för den nya makten i Norden. Almqvist väg var omvänd. Från att vara den mest omtalade Stockholmsförfattaren gick han i exil efter sina bedrägerier och ett troligt mordförsök. Brådstörtat lämnade han Stockholm och försvann för allas blickar. Vägen gick till Amerika, vilket familjen så småningom fick veta även om mycket av hans liv i exilen undanhölls även dem. För de flesta i Sverige gick han helt enkelt upp i rök, som den litterära trollkarl han var. Fredrika Bremer beskriver honom som en komet som i en vild bana har lämnat vårt solsystem.

Almqvist dog under antaget namn i Bremen. Begravningen skedde på Heerdenthors kyrkogård, långt från det Stockholm som var hans. Först 1901 flyttades hans stoft till Solna.

Att ställa en tysk 1600-talstudent vid sidan av en svensk 1800-talsromantiker är kanske egensinnigt. Men de båda vilar idag bara några meter från varandra. Detta trots att den enes bana var centripetal och den andres centrifugal. Krafterna drog den ena mot centrum och kastade den andra bort från samma centrum. De tycks båda ha varit infärgade i en intensiv religiositet. Almqvist är mystiker och det finns närmast extatiska passager i Kirchners gravdikter över Rosman. Rosor binder dem samman, och båda var gamla Uppsalastudenter – dessutom med dåliga erfarenheter från det ärevördiga lärosätet.

Det finns något barockt i Almqvists romantik och något romantisk i den typ av barock som gravdikten över Rosman står för. Tankarna går till berättelsen om när den unge Samuel Hedborn första gången träffade skolgossen P.D.A. Atterbom – romantikens blivande banérförare. Detta skedde på en kyrkogård i Linköping. Vid mötet sysslade Atterbom med att pryda en dödskalle med rosor.

Almqvists grav. Solna kyrka.

Almqvists grav. Solna kyrka.

Rosmans ros

I.

I Riga gick jag säkert tio gånger över Daugava. Flera väldiga broar leder idag över den flod, som flyter från Valdajbergen hundra mil inne i Ryssland. En av de första broarna var för övrigt en provisorisk flottbro, byggd av Karl XII under hans fälttåg. Historien är alltid närvarande i ett land som Lettland och i en stad som Riga, där många herrar härskat och hårda öden lett till stora förändringar. En märklig dubbelexponering uppstår för den som möter en levande och vibrerande stad och samtidigt i texter och arkiv har ett förhållande till dess äldre öden.

Varje gång jag gick över den där bron fick jag en halv versrad i tankarna: ”Ich lief durch Liffland hin.”

I jämt hundra år – från Gustav II Adolfs erövring av Riga 1621 till freden i Nystad 1721 – var Livland en central svensk besittning. En hovrätt inrättades, och 1632 skapades universitetet i Dorpat, alltså nuvarande Tartu. Grovt sett bestod Livland av Lettland och delar av Estland. De hundra åren var stormiga. Fredligt uppbyggnadsarbete omväxlade med våldsamma krigiska uppgörelser. Som alltid gick krigshärar fram och tillbaka över de baltiska områdena.

Under de mest febrigt lysande åren var dragningskraften stark till den mäktiga stat som växte upp i Norden. ”Nordtsche Luther-Reich” kallas landet i den dikt som fyllde mina tankar på bron över Daugava. I Stormaktssverige fanns framtidsmöjligheter. Om lyckan stod bi kunde den djärve få sina drömmar om makt, pengar och inflytande uppfyllda. Eller i varje fall ett ämbete och en inkomst. I en av dikterna i sonettsamlingen Wenerid (1680), skildras Stockholm som en kraftfull nordisk magnet. Alla dras dit för dess rikedoms skull: ”Hijt kommer alt hwadh Haf och Mälare kan bära”.

”Ich lief durch Liffland hin” – ”Jag löpte hän genom Livland”. Så stod det i den där dikten. Jag stötte på den i Carolinas Redivivas  väldiga samlingar av tillfällestryck under ett forskningsarbete på 1980-talet. Det är en sonett i ett begravningstryck över studenten Georg Rosman, om vilken varken jag eller någon annan vet särskilt mycket. Men redan för tjugofem år sedan blev jag tagen av diktens överlastade barockstil och det människoöde som framträdde.

Solna kyrka i juli.

Solna kyrka i juli.

De mest levande spåren av Rosman är två tillfällesskrifter från hans begravning Solna i november 1690. Sonetten ingår i en av dessa. Författare till båda – en på tyska och en på latin – är hans vän Johan Friedrich Kirchner, också han tysk student i Sverige. De bådas vänskap tycks verkligen varm och innerlig, och med en klump i halsen skriver Kirchner om hur de gråtit och skrattat tillsammans. De tycks också ha förenats i en upplevelse av exil. På titelsidan beskrivs Rosman som en bror och främling i det främmande –  ”Eines Frembdtlingen in der Frembde”. Den överlastade stavningen och tryckets många konkurrerande typsnitt förstärker känslan av barockens expressiva men också tillslutna värld. Läsaren står inför en gåta, ungefär som inför ett gammalt adligt begravningskor i en svensk landsortskyrka. Keruber med hektiskt röda kinder, guldtrumpeter och begravningsvapen kan inte dölja att kryptans dörr är låst och att det vilar en hemlighet under kyrkans golv.

I sonetten talar den döde Georg Rosman själv till främligen som går förbi hans enkla grav. Sedan antiken har det varit vanligt att den döde själv ber vandraren dröja ett ögonblick och begrunda lyckans växlingar. I Kirchners dikt framstår Rosman som ung, varm och på färd norrut, allt närmare prakten och makten i Stormaktssveriges kärna. Den döde berättar att han fötts i Schlesien (numera i Polen/Tjeckien) och att han färdats norrut i olika steg. Till sist tog han med havsgudens hjälp språnget över Östersjön från de baltiska provinserna till Sveriges centrum.

Dikten är full av starka barocka grepp, inte minst allitterationer, skruvat bildspråk, känslosamma utrop, språklig lek med namn och ordklanger, lärd gåtfullhet, och den ständiga påminnelsen om livets korthet och dödens närhet. Floder och vatten är ett genomgående tema, liksom valet av verb som uttrycker rörelse – ”fliessen, kehren, laufen, bringen, weichen”. Men det är en livfull rörelse som snart brutalt förvandlas till dödens stillhet. Vandraren som passerar graven i Solna kyrka kan ännu en kort tid vandra fritt på jorden, men den döde påminner: ”Idag röd, imorgon död.” En fri översättning av Kirchners dikt över vännen Georg Rosman kan låta så här:

 

O, stå, vän, stå! Tänk: graven reds för dig!

Ty alla människor skall Ormen sticka.

Mig nu! Sen du! Men tänk om Gud täckts skicka

en ungdom skön och ROSenröd till mig!

I Schlesien jag diade. Min stig

till Creuzburg bar. Ur tunnan slogs min svicka.

Brieg, Breslau, Thorens gav mig lärdomsdricka,

men jag for hän dit Pregel slingrar sig.

Jag kom till Kurland, ROSig, glad och pigger.

Jag lopp till Livland, tills mig Neptun satt

Sveriges strand. Där sade jag: God Natt!

O, ta min själ, min Gud! Min kropp den ligger

tills ROSMANS ROS slår ut så himmelsblå.

Här vilar jag i Solna. Gå, vän, gå!

 

Skärmklipp III

 

II.

Ortnamnen i dikten över Rosman påminner om den europiska kartans föränderlighet. Solna har i originalet ett namn man kan känna igen. Stockholms tyskar tycks ha talat om ”Zollnau”. Kyrkan är förresten urgammal och ligger alldeles nära Karolinska institutet. Schlesien är en historisk region i nuvarande Polen och Tjeckien. Creuzburg vid floden Werra är idag en småstad med 2000 innevånare. Brieg heter Brzeg och ligger i Polen, liksom Breslau som heter Wrocław. Båda städerna ligger vid Oder. Thorens, ännu lite längre norrut, ligger vid Weichsel, och heter på tyska Thorn. Det är dock en polsk stad och bär då namnet Toruń. När Rosman var i Toruń hängde kyrkklockan ännu i stadens Jakobskyrka. Då Karl XII erövrade  Toruń 1703 togs den fyra ton tunga klockan som krigsbyte till Sverige, och hänger nu i Uppsala domkyrka. Dess namn är Thornan.

Rosmans nästa nedslag gjordes enligt dikten vid floden Pregel, som på ryska heter Pregolja. Floden flyter genom Kaliningrad, alltså den berömda gamla universitetsstad i Östpreussen som hetat Königsberg. Kurland är ett historiskt lettiskt landskap som bland annat varit eget hertigdöme under polsk överhöghet. De svenska trupperna anföll 1655 det rika Kurland och hertigen råkade i svensk fångenskap. Kurlands viktigaste flod är Venta (Windau ) som flyter ut i Ventspils (Windau), som på mitten av 1600-talet var huvudort för skeppsbyggeri och varifrån Gambia och Tobago koloniserades. Ventspils förstördes under det stora nordiska kriget.

Istället för att välja vägen norrut mot ”det nordiska Luther-riket” hade studenten Georg Rosman alltså kunnat vika västerut i Kurland till Windau och där stigit på ett skepp mot Karibien. Då hade han blivit del av en helt annan historia. Men han följde sitt öde och korsade Daugava.  Rosman tycks ha fortsatt ännu längre norrut, förmodligen till fots, och tagit vägen mot Sverige över Estland. Detta går inte att läsa ut ur dikten, men det kommer snart att framgå varför vi vet detta. Det kommer också att framgå att Rosman inte genast föll offer för sjukdom eller olycka. Det kan ju tyckas så i dikten eftersom han i Sverige direkt önskar ”god natt” till sina vänner. Han tycks nämligen ha nått Sverige redan 1684 och fått sex års respit innan gravdörren slogs igen. En rimlig gissning är att han då var i 30-årsåldern. Enligt Kirchner var han ingen yngling längre utan en man, vuxen i dygden. ”Nicht Jüngling; TugendMann!”

Den där dikten har dykt upp i mina tankar av och till i ett kvartssekel. På ett rörande sätt fångar den ett människoöde under det lika brutala som kosmopolitiska 1600-talet. När jag nu plockade fram den igen efter att själv färdats genom Livland och Estland började jag undra över om det skulle kunna gå att komma ännu närmare den unge Georg, även om forskaren vet  att vagabonderande studenter i äldre tid är svåra att fånga historiskt, i synnerhet om de dör unga.

Internet fanns inte när jag skrev min avhandling. Förhoppningen om snabba fynd var därför stor. Men ”Georg Rosman” gav inga meningsfulla träffar. Inte heller varianterna ”Georgius Rosmannus” eller ”Georg Rossman” ledde någonstans. Inte heller kombinationer med författarnamnet Kirchner, eller Solna, eller Schlesien. Något digitalt liv före den text som jag nu lagt ut tycks Rosman inte ha haft.

På Carolina Rediviva finns Sveriges kanske främsta fysiska referensbibliotek. Under en varm julieftermiddag slog jag en stund i lättillgängliga källor. Uppsala universitets matrikel gav plötsligt napp. 10 oktober 1684 skrevs Rosman in i Uppsala: ”Georgius Rossmannus Ericiburga Silesius Regiomonti depositus.” Här bekräftas såväl bakgrunden i Schlesien och att Rosman läst vid floden Pregel, för Regius Mons Borussia är just Königsberg, och ”depositus” betyder att han tidigare studerat där. Matrikelposten fäste Rosman i tiden.

Men en torr matrikelpost ger inte mycket, i alla fall inte universitetsmatrikeln. Nationsmatriklarna ger normalt mycket mer, men i detta fall är det osäkert i vilken nation han var inskriven, och faktiskt också  om han verkligen immatrikulerats vid en studentnation. Nästa chansning var därför konsistorieprotokollen från 1600-talet.

Det är ingalunda säkert att ett studentnamn dyker upp i universitetsstyrelsens protokoll. Sker detta har studenten ofta gjort något olämpligt för vilket han skall bestraffas, eller åtminstone skall han ha utgjort någon form av problem för universitetet. Just därför kan emellertid en sökning vara på sin plats. Finns något i protokollet finns också en historia att berätta.

Det visade sig att Rosman faktiskt diskuterades flera gånger bland de styrande professorerna. Liksom internationella studenter i alla tider hade han hamnat i administrationens kvarn. 2 oktober 1684 ställs frågan om Rosman verkligen bör antas till Uppsala universitet. Han hade visserligen lämnat in ett privat rekommendationsbrev från en präst på Dagö i Estland som tycks heta Otto Tunderus. Men Rosman kunde inte visa fram ett riktigt ”testimonium” som visade att han varit inskriven vid ett annat universitet tidigare. Skälet han uppgav var att sådana avgångsintyg inte brukade utfärdas vid tyska universitet. Även om en av professorerna var bekant med Tunderus på Dagö, så var man tveksam. Konstitutionen krävde intyg, och man beslöt vända sig till högre myndighet, det vill säga till Uppsala universitets kansler.

Magnus Gabriel de la Gardie svarade snabbt och efter sex dagar fick professorerna veta att Rosman borde antas och helst förses med ett stipendium så småningom. Konsistoriet fortsätter att gruva sig, men den värmländska professorn Petrus Lagerlöf menar att man inte bör ”difficultera” om inskrivningen när nu kanslern var positiv. Vid detta stannade det. Rosman kunde skrivas in i matrikeln.

Efter ytterligare några dagar, 22 oktober, dyker Rosman åter upp i protokollen. Nu har han underkastats sedvanliga inträdesförhör av dekanen Petrus Rudbeck men även ett kunskapsförhör av Erik Benzelius d.ä. Rosman blev godkänd. Även om hans kunskaper inte var de allra bästa, så visade han inga prov på teologisk villfarelse, vilket väl trots allt var det viktigaste. Professor Benzelius menar emellertid att Rosman varit så pass svag i sina kristendomskunskaper att det inte vore lämpligt att låta honom fungera som privatlärare. Detta var annars det vanliga sättet för fattiga studenter att försörja sig.

Ett knappt år senare finns den sista protokollsanteckningen om Rosman i Uppsala. 23 juni 1685 behandlas hans anhållan om ett testimonium från Uppsala. Professorerna får veta att Rosman redan efter fjorton dagar i Uppsala under hösten 1684 hade rest vidare till Stockholm. Orsaken var att han för sin fattigdoms skull behövde undervisa. Rosman kan visa upp ett intyg från en kamrer i huvudstaden. Professorerna slår sina huvuden ihop och kommer fram till att de inte kan förvägra Rosman ett testimonium, men att de inte kan skriva något om hans kunskaper, utan bara att han en kort tid varit inskriven i Uppsala och därefter förfogat sig vidare.

Här slår jag ihop boken. Så mycket mer finns nog inte att hämta i den tryckta litteraturen. Mitt intryck är att universitetsstyrelsen behandlade vandringsfågeln Rosman njuggt, och att de mindre lyckade förhören inför Rudbeck och Benzelius förstörde hans chanser redan första veckan vid den kungliga akademien i Uppsala. Kanske var han en dålig student, men man kan också ha bedömt honom hårt för att slippa honom.

Kanske skulle det gå att hitta mer om Rosman. Jag skulle i så fall börja med matriklarna från Königsberg, med Stockholms stadsarkiv och med det som finns från tyska församlingen i Stockholm. Uppenbarligen fortsatte Rosman att umgås med tyskar i Stockholm, ty i Kirchners begravningsskrifter räknas han in i den tyska studentkretsen i Stockholm. Kanske drog han sig fram i fattigdom de där fem-sex åren i Stockholm, och troligen dukade han under för sjukdom. Jag är sorgset tacksam för den lilla inblicken man får i fattigstudentens liv på stormaktstidens skuggsida.

De nya små bitarna i Rosmans historia gör att jag undrar över två saker. Varför var universitetskanslern så välvillig till den internationella studenten, medan professorerna helst ville slippa honom? Ett svar kunde vara att Rikets Herrar såg det ständiga behovet av begåvad arbetskraft från utlandet. Befolkningsbristen var ett av Stormaktssveriges värsta problem.

Och vilken stad är ”Ericiburg”, som enligt matrikeln bör vara Rosmans födelseort, och startpunkten för hans långa färd genom nordöstra Europa? Google kan inte hjälpa mig, och finurliga sökningar ger inga resultat som känns troliga eller tillförlitliga. Säkert går det att gräva djupare i arkiv och litteratur. Men jag har inte tid att stanna längre vid Rosmans grav i det nordiska Luther-riket: ”geh Leser/ wiltu gehn.”

Redan på Rosmans tid fanns nog det marina handtaget till Solna kyrkas port. Sjöjungfrun som slukas av ett sjömonster kunde vara från Carta Marina.

Tillvaron framstod som gåtfull och förunderlig för barockmänniskan. Redan på Rosmans tid fanns nog det marina handtaget till Solna kyrkas port. Sjöjungfrun som slukas av ett sjömonster kunde vara från Carta Marina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygga bibliotek

Ur jobbtelefon juli 2014 128

”Ingen ände är på det myckna bokskrivandet”, säger Predikaren. Han kunde ha tillagt att ingen ände är på byggandet av bibliotek. Världens digitalisering har inte inneburit någon förändring, och varför skulle den det? Människor fortsätter att vara beroende av sina fysiska kroppar, och det krävs platser att vara på när man utnyttjar såväl modern som traditionell teknik för läsande. Digitaliseringen har visserligen medfört ett distribuerat bibliotek. Läsaren kan ofta arbeta på distans och vid egen skärm. Man skulle kunna säga ”var och en sin egen biblioteksfilial.” Men det hindrar inte att hårdvaran är fysisk och behovet av en stol mycket påtaglig.

Men varför byggs nya bokpalats i den numera distribuerade biblioteksvärlden? Svaren är många och beror på vilken typ av verksamhet det handlar om. Folkbiblioteken fyller ett roll som välfyllt socialt och demokratiskt vardagsrum. Nationalbibliotek har plikten att bevara och ordna det som publiceras i ett land, och intressant nog har mängden tryck inte minskat, utan istället fortsatt att öka. (Orsaken är återigen digitaliseringens frihet.) Det finns alltså fysiska böcker som måste tas om hand.

Ur jobbtelefon juli 2014 130

I Riga har ett alldeles nytt nationalbibliotek precis färdigställts.  Invigningen sker 29 augusti. Det är en sannerligen imponerande byggnad med konferens- och utställningsytor, 1000 läsplatser och plats  för sex miljoner böcker. Naturligtvis är det också en plats varifrån de digitala biblioteksresurserna kan dirigeras. Arkitekt är letten Gunnar Birkerts, och det är uppenbart att byggnaden skall spela en roll som symbol för nytänkande och identitet. Från vissa vinklar är huset helt magnifikt i sin modernitet, medan fasaden mot Daugava verkligen sticker av mot alla förväntningar. Den förvånade åskådaren  lutar huvudet bakåt och undrar hur generationer av Riga-besökare kommer att uppfatta detta osymmetriska landmärke som mer liknar en vulkan än ett hus. Men jag blir mer och mer förtjust i det ambitiösa byggnadsverket. Bergssymboliken är naturligtvis inte en slump, utan hämtar inspiration från det rika men svårbestigna ”kristallberget” i lettisk folkkultur. Inspiration hämtas också från en myt om hur ett ”ljusslott” med förlorad visdom en gång skall resa sig ur Daugavas djup.

Man kan tycka vad man vill, men byggnader är inte bara praktiska platser för arbete, de fyller också symboliska funktioner. Många av Uppsala universitetsbiblioteks äldre böcker bär bibliotekets präktiga pärmexlibris med texten ”själens läkehus” på grekiska: IATΡEION ΨΥΧHΣ (iatreion psyches). Det abstrakta intellektuella innehållet ges därmed konkret fysisk form. Inskriptionen skall tydligen funnit på ett bibliotek i Thebe före Kristi födelse. Kanske behöver trots allt den osynliga kunskapen ibland framträda i fysisk prakt.

Ett universitetsbibliotek behöver lokaler av en rad olika orsaker. Kort sammanfattat: ett universitetsbibliotek skall vara en mångsidig plats för studier, forskning och mänskliga möten, och det skall husera, administrera och tillgängliggöra såväl digitala som fysiska samlingar. Därtill skall det arkitektoniskt uttrycka universitetets värdegrund – vikten av kunskap och forskning.

Det har hänt en del sen 1620-talet då UUB:s samlingar inrymdes i ett nu rivet hus intill domkyrkan. Det huset var knappast någon vibrerande mötesplats för unga forskare och studenter, snarare ett illa skött magasin. Huset var ”snedt i mer än en riktning” berättar Annerstedt, och bestod av två våningar om vardera mindre än 150 kvadratmeter. Taket var torvtäckt, och mer torv och näver fick  införskaffas när det regnade in. Huset var uppenbarligen eländigt, och led av fukt, kyla och ”unken lukt”. Först 1691 flyttades biblioteket in i Gustavianum, vilket alltså betyder att UUB:s oerhörda samlingar av handskrifter och tryck i en mansålder förvarades i en möglig rivningskåk. Det är märkligt att så mycket överlevt och ändå befinner sig i gott tillstånd.

Fullt ansvar för verksamheten tog nog inte 1600-talets universitetsledare för sin intellektuella infrastruktur. Men gamla överbibliotekarien Claes Annerstedt konstaterar 1894 belåtet att universitetskanslern knäppte professorerna på näsan när de 1678 tycker att ett överskott i universitetets finanser inte skall gå till biblioteksbyggnaden utan i stället användas för att äntligen betala professorernas sedan länge innestående löner. Kanslern Magnus Gabriel de la Gardie avvisade detta förslag med ”ovilja”. Det är som det alltid varit. Universitetspolitik handlar om prioriteringar.

Källa: Claes Annerstedt, Upsala universitetsbiblioteks historia intill år 1702 (Stockholm 1894)

Enligt Claes Annerstedt UUB:s äldsta byggnad nära domkyrkan. Nu rivet. UUB, signum U 65.

Enligt Claes Annerstedt UUB:s äldsta byggnad. Huset låg i hörnet av Akademigatan och S:t Eriks torg nära domkyrkan och är nu rivet. UUB, signum U 65.

 

 

Det osynliga biblioteket

Skärmklipp VB13

När ett bibliotek fungerar som allra bäst är det sömlös, självklart, osynligt. På ett modernt universitetsbibliotek skall de vetenskapliga artiklarna hamna på forskarens skärm med en enkel knapptryckning. Det skall inte märkas att ett helt nätverk av professionella bibliotekarier köpt resurserna och gjort dem sökbara och tillgängliga på universitetets webb.

Moderna bibliotek är digitalt tunga och biblioteksservice tas ofta för given, precis som annan infrastruktur i samhället eller på arbetsplatser. Och så skall det vara. Men bibliotek är lite som vägnätet: väg- och vatteningenjörer, asfaltsläggare, vägmålare, skyltmakare, rödljuskonstruktörer, snöröjare, trafikpoliser och förmodligen ett stort antal andra yrkeskategorier  måste hålla kontinuerlig uppsikt över verksamheten. Annars kommer inte jobbaren till sitt arbete.

En viktig och prioriterad uppgift är således att göra biblioteket och dess verksamhet synlig. Som chef för UUB är man tacksam att Carolina Rediviva reser sig över Uppsala som en ständig och fysisk påminnelse om bibliotekets plats mitt i universitetets vardagsvärld. Men många andra sätt behöver prövas för att visa hur biblioteket bidrar till att uppnå universitetets mål. Det osynliga biblioteket behöver göras synligt. (Jag har förresten redan varit inne på ämnet. Se min blogg-text från 25 nov 2012).

I mars varje år lämnas UUB:s verksamhetsberättelse till Rektor. Innehållet är matigt och intressant, men formen inbjuder väl knappast till bläddring och lustläsning. I år har alltså texten försetts med kompletterande bilder, statistik och ett snyggt typsnitt.  Alldeles före midsommar kom pappersversionen från tryckeriet, och de första exemplaren kunde överlämnas till universitetets konsistorium som var på studiebesök på Carolina. Samtidigt lades förstås hela den utvidgade verksamhetsberättelsen ut på nätet  http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/verksamhetsberattelser/

Målet är att påminna om bredden och komplexiteten i ett stort forskningsbibliotek. Lite grann är ett bibliotek som ett isberg – nio tiondelar döljs under vattenytan.

Sifferruta ur UUB:s verksamhetsberättelse för 2013

Sifferruta ur UUB:s verksamhetsberättelse för 2013

 

Dagar vid Daugava

Trappor

För första gången har jag deltagit i LIBERS årliga konferens. LIBER står för Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche och mötet samlade i år ett par hundra delegater, företrädesvis chefer från större universitets- och nationalbibliotek. Fyradagarskonferensen var förlagd till Riga, och för en svensk 1600-talsforskare är varje besök på andra sidan Östersjön förknippat med historia. Från min egen forskning om tillfällestryck från stormaktstiden minns jag hur rik den litterära kulturen i Riga framstod i jämförelse med vad som producerades i Sverige på 1640-talet. Redan då var Riga en rik stad, både finansiellt och kulturellt, och mycket av välståndet har nog sin förklaring i den strategiska placeringen vid den väldiga floden Daugava, som på tyska bär namnet Düna.

Nu står det nya lettiska nationalbiblioteket vid Daugavas strand. Det har inte ens hunnit invigas ännu, utan detta sker i augusti. LIBER-mötet var den första konferensen som hölls i den imponerande byggnaden, och aldrig tidigare har en så stor bibliotekskonferens arrangerats i Lettland.

Vad pratade man om? Inte särskilt överraskande är det den nya digitala verkligheten som står i centrum. Hur hanteras forskningsdata? Hur omformas forskningsbiblioteken så att digitaliserade samlingar blir internationellt tillgängliga? Hur fungerar ”Crowd-sourcing” och ”gamification”? Hur skall biblioteken stödja forskarna i den vetenskapliga kommunikationen? Hur skall ”open access” möjliggöras? Och hur kan – som i Norge – bibliotekens utveckling gå från ”Research Library” till ”Research Lab”? Jon Arild Olsen, som leder forskning och förmedling vid nationalbiblioteket i Norge, höll till exempel en fascinerande framställning av hur n-gram-modeller kan användas i det digitaliserade materialet för innehållsanalyser och ”culturomics”. (Här är inte platsen att förklara vad som gömmer sig bakom begreppen – men intressant var föreläsningen!) I Norge kommer förresten all norsk litteratur att finnas digitaliserad 2018 och nåbar för alla med norsk IP-adress. Utvecklingen är obegripligt snabb. Om fyra år har alla norrmän ett komplett nationalbibliotek i mobiltelefonen.

Det starkaste intrycket gjorde emellertid samtalen om de juridiska frågorna. Hela biblioteksvärlden har kommit att cirkla kring copyright och licensrättigheter. Vem får läsa och vad får man göra med materialet? En given snackis var förstås de oerhörda möjligheter som erbjuder sig genom ”Text and Data Mining” (TDM). Och kanske ännu mer de olika juridiska hinder som  styr utnyttjandet av den moderna teknologin. LIBER har engagerad sig i frågan, och ifrågasatt varför europeiska forskare skall ha mindre möjligheter att utnyttja TDM än kollegerna i exempelvis USA eller Japan.  Den intresserade kan läsa mer på http://libereurope.eu/text-data-mining/

Men Riga var vackert. Och så även det nya nationalbiblioteket. Fortsättning följer.